ДЕЙСТВИЯ ПРИ БЕДСТВИЯ, ЗЛОПОЛУКИ И СПЕЦИФИЧНА РАБОТА СЪС СЪОРЪЖЕНИЯ