ДЕЙСТВИЯ ПРИ ВЛИЗАНЕ В ЗАТВОРЕНО И ОГРАНИЧЕНО ПРОСТРАНСТВО


Извлечение от ИЗБУТ.04.04.04-35

ТАНКОВЕ, КОТЛИ, ЦИСТЕРНИ, РЕЗЕРВОАРИ, ЗАТВОРЕНИ СЕКЦИИ, ДВОЙНИ ДЪНА, ПОДПАЛУБНИ ТАНКОВЕ, КОФЕРДАМИ И ДРУГИ РАБОТНИ МЕСТА, КОИТО КОНСТРУКТИВНО МОГАТ ДА БЪДАТ ПРИРАВНЕНИ КЪМ ТЯХ

ПРЕДИ РАБОТА:

 • ОТГОВОРНИК НА РАБОТАТА (Н-К ЦЕХ/Н-К УЧАСТЪК/ГР.МАЙСТОР, ОПРЕДЕЛЕН В ЗАПОВЕДТА ЗА СЪОТВЕТНИЯ КОРАБ):
  • ИЗИСКАЙ ПРОВЕРКА НА АТМОСФЕРАТА ЗА НАЛИЧИЕ НА ВЗРИВООПАСНИ И ОПАСНИ ЗА ЗДРАВЕТО ГАЗОВЕ, ПАРИ И НОРМАЛНО СЪДЪРЖАНИЕ НА КИСЛОРОД ЧРЕЗ Р-Л ОТБ И ИЗДАВАНЕ НА ГАЗ-ФРИЙ СЕРТИФИКАТ!
  • ОСИГУРИ ВЕНТИЛАЦИЯ И ПРОВЕРИ ЗА АДЕКВАТНА НИСКОВОЛТОВА ОСВЕТЕНОСТ
  • ИНСТРУКТИРАЙ ИЗПЪЛНИТЕЛИТЕ НА РАБОТАТА ЗА ПРАВИЛАТА ЗА БЕЗОПАСНОСТ, И ГИ ЗАПОЗНАЙ СЪС СЪДЪРЖАНИЕТО НА ИЗБУТ 04.04.04-35
  • ОПРЕДЕЛИ ОСИГУРЯВАЩ ОТ ИЗПЪЛНИТЕЛИТЕ НА ВХОДА НА ЗАТВОРЕНОТО ПОМЕЩЕНИЕ, КОЙТО ДА БЪДЕ ОБОРУДВАН СЪС СЪЩИТЕ ЛИЧНИ ПРЕДПАЗНИ СРЕДСТВА КАТО ТЕЗИ НА РАБОТЕЩИТЕ В НЕГО
  • ОПРЕДЕЛИ НАЧИН НА КОМУНИКАЦИЯ МЕЖДУ РАБОТЕЩИЯ В ЗАТВОРЕНОТО ПРОСТРАНСТВО И ОСИГУРЯВАЩИЯ И ПОДАВАНЕТО НА АВАРИЕН СИГНАЛ
  • ПРОВЕРИ ИЗПРАВНОСТТА НА ОБОРУДВАНЕТО, ИНСТРУМЕНТИТЕ И ВРЪЗКИТЕ (ВЛАНГОВЕ, КАБЕЛИ, Т.Н.)
  • ПРОВЕРИ ЗА ПОДХОДЯЩОТО РАБОТНО ОБЛЕКЛО И ЛИЧНИ ПРЕДПАЗНИ СРЕДСТВА НА РАБОТЕЩИТЕ
  • ПРОВЕРИ ЗА НАЛИЧИЕ НА ЛЕСНОДОСТЪПЕН РЕСПИРАТОРЕН АПАРАТ И НОСИЛКА
  • ПРИ НЕОБХОДИМОСТ ОТ ОГНЕВИ РАБОТИ: СЛЕДВАЙ ПРОЦЕДУРАТА ЗА ИЗДАВАНЕ НА АКТ ЗА ОГНЕВИ РАБОТИ!

 

*Забележка: Настоящото ръководство за действие е създадено с цел да подпомогне действията на отговорниците за предотвратяване и ликвидиране на последствията от аварии, произшествия и злополуки и не отменя правата и задълженията на отговорните лица, съгласно вътрешнозаводските правилници, процедури, инструкции и заповеди и действащата нормативна уредба!