ДЕЙСТВИЯ ПРИ ЗАБЕЛЯЗВАНЕ НА ПОТЕНЦИАЛЕН РИСК ОТ ВЪЗНИКВАНЕ НА ЗЛОПОЛУКА


  • ВСЕКИ:
    • УВЕДОМИ НЕЗАБАВНО Н-К ОТБ И ПРЕКИЯ СИ РЪКОВОДИТЕЛ
  • Н-К ОТБ:
    • ПРОВЕДИ РАЗСЛЕДВАНЕ И ПОДГОТВИ РАПОРТ ЗА “NEAR MISS” СЪС ЗАКЛЮЧЕНИЯ И ПРЕПОРЪКИ
    • ВПИШИ РАПОРТА В РЕГИСТЪР ЗА ИНЦИДЕНТИ И ПОЛУИНЦИДЕНТИ, СЪГЛАСНО ПЗБУТ 04.05.03
    • ИЗГОТВИ ПРЕДПИСАНИЕ ЗА ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ НА ПОТЕНЦИАЛЕН РИСК ОТ ВЪЗНИКВАНЕ НА ТРУДВОВА ЗЛОПОЛУКА

*Забележка: Настоящото ръководство за действие е създадено с цел да подпомогне действията на отговорниците за предотвратяване и ликвидиране на последствията от аварии, произшествия и злополуки и не отменя правата и задълженията на отговорните лица, съгласно вътрешнозаводските правилници, процедури, инструкции и заповеди и действащата нормативна уредба!