ДЕЙСТВИЯ ПРИ ИЗВЪРШВАНЕ НА ОГНЕВИ РАБОТИ


ПРЕДИ РАБОТА:

 • Р-Л НА ОГНЕВИТЕ РАБОТИ:
  • ПРЕДИ ЗАПОЧВАНЕ НА КАКВИТО И ДА СА ОГНЕВИ РАБОТИ – ИЗИСКАЙ ИЗДАВАНЕ НА АКТ ЗА ОГНЕВИ РАБОТИ ЧРЕЗ ПРЕКИЯ СИ РЪКОВОДИТЕЛ ИЛИ ЧРЕЗ Р-Л ОПС +359 885 113593 – Евгений Юлиянов ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОГНЕВИ РАБОТИ НА ВРЕМЕННИ МЕСТА (КОРАБ) БЕЗ ИЗДАДЕН АКТ ЗА ОГНЕВИ РАБОТИ Е КАТЕГОРИЧНО ЗАБРАНЕНО !!!
  • ИНСТРУКТИРАЙ ИЗПЪЛНИТЕЛИТЕ ЗА ОПАСНОСТИТЕ ПРИ ОГНЕВИ РАБОТИ И МЕРКИТЕ, КОИТО ТРЯБВА ДА ВЗЕМАТ ПРИ ПОДГОТОВКАТА НА РАБОТНОТО МЯСТО – ПРЕДИ, ПО ВРЕМЕ И СЛЕД ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ОГНЕВИТЕ РАБОТИ. ПРОВЕРИ ДАЛИ ПРИТЕЖАВАТ НЕОБХОДИМАТА КВАЛИФИКАЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЯВАНАТА РАБОТА!
  • ПРИ РАБОТА В ЗАТВОРЕНИ И ОГРАНИЧЕНИ ПРОСТРАНСТВА – ИЗИСКАЙ ПРОВЕРКА НА АТМОСФЕРАТА И ИЗДАВАНЕ НА ГАЗ ФРИЙ СЕРТИФИКАТ ЧРЕЗ ПРЕКИЯ СИ РЪКОВОДИТЕЛ, И ОСИГУРИ НУЖНАТА МЕХАНИЧНА ВЕНТИЛАЦИЯ И НИСКОВОЛТОВО ОСВЕТЛЕНИЕ
  • ОРГАНИЗИРАЙ ПОЧИСТВАНЕ НА РАБОТНИТЕ МЕСТА И ПРИЛЕЖАЩАТА ЗОНА В РАДИУС ОТ ПОНЕ 4 ПЪТИ ВИСОЧИНАТА ОКОЛО ТЯХ ОТ ГОРИМИ МАТЕРИАЛИ
  • ПРОВЕРИ ИЗПРАВНОСТТА НА ТЕХНИЧЕСКОТО ОБОРУДВАНЕ И ИНСТРУМЕНТИ, КАКТО И ВРЪЗКИТЕ (ШЛАНГОВЕ, КАБЕЛИ, Т.Н.)
  • ПРОВЕРИ СЪСЕДНИТЕ ПОМЕЩЕНИЯ ЗА ЛИПСА НА ЗАПАЛИМИ/ВЗРИВООПАСНИ МАТЕРИАЛИ И ЗА ИЗДАДЕН СЕРТИФИКАТ ЗА ГАЗ-ФРИЙ (АКО СА ЗАТВОРЕНИ)
  • ПРОВЕРИ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕТО НА Л.П.С. С НЕОБХОДИМИТЕ ЗА СЪОТВЕТНАТА РАБОТА
 • ИЗПЪЛНИТЕЛ НА ОГНЕВИТЕ РАБОТИ:
  • НОСИ СИ КОПИЕ ОТ ДОКУМЕНТА ЗА КВАЛИФИКАЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЯВАНАТА РАБОТА И КИОПИЕ ОТ АКТА ЗА ОГНЕВИ РАБОТИ
  • ПРОВЕРИ ИЗПРАВНОСТТА НА ОБОРУДВАНЕТО И РЪЧНИТЕ ИНСТРУМЕНТИ, КАКТО И НАЛИЧИЕТО НА ВСИЧКИ ЗАЩИТИ ПРЕДИ ЗАПОЧВАНЕ НА РАБОТА
  • ОСИГУРИ ЗАВИВАНЕ С НЕГОРИМИ ОДЕЯЛА НА ВСЯКО ЕЛ., КИП И А ОБОРУДВАНЕ В БЛИЗОСТ И ПОД ЗОНАТА НА ОГНЕВИТЕ РАБОТИ. ПРИ ИЗВЪРШВАНЕ НА ГАЗОПЛАМЪЧНО РЯЗАНЕ: ОСИГУРИ И ЛАМАРИНА ЗА ПОКРИВАНЕ (ТАВА)

ПО ВРЕМЕ НА РАБОТА:

 • ИЗПЪЛНИТЕЛ НА ОГНЕВИТЕ РАБОТИ:
  • ИЗПОЛЗВАЙ ТЕХНИЧЕСКОТО ОБОРУДВАНЕ, ИНСТРУМЕНТИ И ВРЪЗКИ (ШЛАНГОВЕ И КАБЕЛИ) ПРАВИЛНО И САМО ПО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ
  • НЕ ДОПУСКАЙ ПОПАДАНЕ НА ИСКРИ, СТОПИЛКА ИЛИ ГОРЕЩА ШЛАКА ВЪРХУ ГОРИМИ КОНСТРУКЦИИ ИЛИ МАТЕРИАЛИ
  • АКО ВЪЗНИКНЕ ПРОМЯНА В УСЛОВИЯТА НА РАБОТНОТО МЯСТО, КОИТО НЕ СА ОПИСАНИ В АКТА ЗА ОГНЕВА РАБОТА, НЕЗАБАВНО ПРЕУСТАНОВИ РАБОТАТА И ИНФОРМИРАЙ ПРЕКИЯ СИ РЪКОВОДИТЕЛ
  • СПРИ НЕЗАБАВНО УРЕДИТЕ И СЪОРЪЖЕНИЯТА ПРИ ОПАСНОСТ ИЛИ ВЪЗНИКВАНЕ НА ЗАПАЛВАНЕ ИЛИ ПОЖАР
  • ПРИ ВЪЗНИКВАНЕ НА ПОЖАР ПРЕДПРИЕМИ ГАСИТЕЛНИ ДЕЙСТВИЯ, АКО ТОВА НЕ ПОСТАВЯ В ОПАСНОСТ ЖИВОТА И ЗДРАВЕТО ТИ И ИНФОРМИРАЙ НЕЗАБАВНО ДЕЖУРНИЯ ПОЖАРНИКАР
 • ЗВЕНО ПАБ:
  • ПРОВЕРЯВАЙ ВЗЕТИТЕ МЕРКИ И РЕГИСТРИРАЙ АКТОВЕТЕ ЗА ОГНЕВИ РАБОТИ

СЛЕД РАБОТА (ВКЛЮЧИТЕЛНО ПРИ ПРЕКЪСВАНЕ ИЛИ ОБЕДНА ПОЧИВКА):

 • ИЗПЪЛНИТЕЛ НА ОГНЕВИТЕ РАБОТИ:
  • СПРИ ВСИЧКИ ЗАХРАНВАЩИ ГАЗОВЕ И ЕНЕРГИИ И ИЗВАДИ РЕЗАЧИТЕ, ШЛАНГОВЕТЕ И ЗАВАРОЧНИТЕ КАБЕЛИ ОТ МЯСТОТО НА РАБОТА
  • ПРОВЕРИ РАБОТНОТО МЯСТО И ПРИЛЕЖАЩИТЕ ЗОНИ ЗА ЗАПАЛВАНИЯ ИЛИ ДРУГИ ПРЕДПОСТАВКИ ЗА ВЪЗНИКВАНЕ НА ПОЖАР
  • ИНФОРМИРАЙ Р-Л НА ОГНЕВИТЕ РАБОТИ И ДЕЖУРНИЯ ПОЖАРНИКАР ЗА ПРИКЛЮЧВАНЕ НА РАБОТАТА И ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ГОРНИТЕ ДВЕ ТОЧКИ
 • ДЕЖУРЕН ИНСПЕКТОР ПАБ:
  • НАБЛЮДАВАЙ МЯСТОТО НА ОГНЕВИТЕ РАБОТИ СЛЕД ТЯХНОТО ПРИКЛЮЧВАНЕ В ПРОДЪЛЖЕНИЕ НА НЕ ПО-МАЛКО ОТ 1 ЧАС, ВКЛЮЧИТЕЛНО И ПРЕЗ ПОЧИВКИТЕ

  

*Забележка: Настоящото ръководство за действие е създадено с цел да подпомогне действията на отговорниците за предотвратяване и ликвидиране на последствията от аварии, произшествия и злополуки и не отменя правата и задълженията на отговорните лица, съгласно вътрешнозаводските правилници, процедури, инструкции и заповеди и действащата нормативна уредба!