ДЕЙСТВИЯ ПРИ РАБОТА С ТЕХНИКА/ИНСТРУМЕНТИ


ПРЕДИ РАБОТА:

 • РАБОТНИК/ СЛУЖИТЕЛ:
  • РАБОТИ САМО С ИНСТРУМЕНТИ И ОБОРУДВАНЕ ЗА КОИТО ПРИТЕЖАВАШ НЕОБХОДИМАТА КВАЛИФИКАЦИЯ!
  • ПРОВЕРИ ДАЛИ РЪЧНИТЕ ЕЛЕКТРОИНСТРУМЕНТИ СА МАРКИРАНИ ЗА ПРЕМИНАТ ЕЖЕМЕСЕЧЕН ТЕХНИЧЕСКИ ПРЕГЛЕД
  • ИЗПОЛЗВАЙ САМО ИЗПРАВНИ ИНСТРУМЕНТИ И ВРЪЗКЛИ
  • ПРИ УСТАНОВЯВАНЕ НА НЕИЗПРАВНОСТ ИЛИ ПОВРЕДА, НЕ ИЗПОЛЗВАЙ ИНСТРУМЕНТА И ГО ПРЕДАЙ ЗА РЕМОНТ ЧРЕЗ ПРЕКИЯ СИ СЪКОВОДИТЕЛ НА ОТДЕЛ ПРОИЗВОДСТВЕНИ МОЩНОСТИ

ПО ВРЕМЕ НА РАБОТА:

 • РАБОТНИК/ СЛУЖИТЕЛ
  • ИЗПОЛЗВАЙ ИНСТРУМЕНТА САМО ПО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ
  • НЕЗАБВАНО ПРЕУСТАНОВИ РАБОТА И СЛЕД ИЗКЛЮЧВАНЕ – ПРЕДАЙ ИНСТРУМЕНТА ЗА РЕМОНТ АКО ЗАБЕЛЕЖИШ:
   • ПОВРЕДИ ПО ИНСТРУМЕНТИТЕ
   • НАРУШЕНИЯ ПО КАБЕЛИТЕ ИЛИ ШЛАНГОВЕТЕ
  • ИЗХВЪРЛЯЙ НЕНУЖНИТЕ ОТПАДЪЦИ НА ОПРЕДЕЛЕНИТЕ ЗА ЦЕЛТА МЕСТА

СЛЕД РАБОТА:

 • РАБОТНИК/ СЛУЖИТЕЛ
  • ПОЧИСТИ И ПОДРЕДИ РАБОТНОТО СИ МЯСТО И ПОСТАВИ ИЗПОЛЗВАНИТЕ ИНСТРУМЕНТИ ИЛИ ОБОРУДВАНЕТО В ПОЛОЖЕНИЕ ИЛИ НА ОПРЕДЕЛЕНОТО МУ МЯСТО ЗА СЪХРАНЕНИЕ

*Забележка: Настоящото ръководство за действие е създадено с цел да подпомогне действията на отговорниците за предотвратяване и ликвидиране на последствията от аварии, произшествия и злополуки и не отменя правата и задълженията на отговорните лица, съгласно вътрешнозаводските правилници, процедури, инструкции и заповеди и действащата нормативна уредба!