ДЕЙСТВИЯ ПРИ РАБОТА С ПОВДИГАТЕЛНИ СЪОРЪЖЕНИЯ


ПОРТАЛНИ, КОЗЛОВИ И КУЛОКРАНОВЕ, МОНТИРАНИ НА СТАЦИОНАРНИ ПЛОЩАДКИ (КЕЙОВЕ, КОРПУСНИ ПЛОЩАДКИ И СКЛАДОВЕ), УПРАВЛЯВАНИ ОТ КОМАНДНИ КАБИНИ

ПРЕДИ РАБОТА:

 • КРАНОВИК:
  • ПРОВЕРИ ВСИЧКИ ДВИЖЕНИЯ НА ПРАЗЕН ХОД, ИЗПРАВНОСТТА НА ТОВАРНИТЕ ВЪЖЕТА И ПРИНАДЛЕЖАЩИТЕ ЗАХВАТНИ СЪОРЪЖЕНИЯ И ИЗПРАВНОСТТА НА СИГНАЛНАТА УРЕДБА
  • ПРОВЕРИ ДАЛИ СА ОТСТРАНЕНИ НЕИЗПРАВНОСТИТЕ, ЗАПИСАНИ В СМЕННИЯ ДНЕВНИК ОТ ПРЕДХОДНАТА СМЯНА
  • ПРОВЕРИ ФУНКЦИОНИРАНЕТО НА СИСТЕМИТЕ ЗА ЗАЩИТА ОТ ПРЕТОВАРВАНЕ

 • ПРИКАЧВАЧ:
  • ЗАПОЗНАЙ СЕ С ХАРАКТИРИСТИКИТЕ НА ПОВДИГАТЕЛНОТО СЪОРЪЖЕНИЕ, КОЕТО ВЪЗНАМЕРЯВАШ ДА ПОЛЗВАШ И С ХАРАКТЕРИСТИКИТЕ НА ТОВАРА, КОЙТО ТРЯБВА ДА БЪДЕ ПРЕМЕСТЕН
  • ПРЕГЛЕДАЙ ТОВАРО-ЗАХВАТНИТЕ ПРИСПОСОБЛЕНИЯ ИЛИ ОБОРУДВАНЕ И ИЗПОЛЗВАЙ САМО ТАКИВА, КОИТО СА В ДОБРО СЪСТОЯНИЕ И СА ПРЕМИНАЛИ СЪОТВЕТНИ ИЗПИТАНИЯ (ИМАТ СЪОТВЕТНА МАРКИРОВКА)

ПО ВРЕМЕ НА РАБОТА:

 • КРАНОВИК:
  • ПРИ УСТАНОВЕНИ НЕИЗПРАВНОСТИ, СЪЗДАВАЩИ ОПАСНОСТ, ПРЕУСТАНОВИ НЕЗАБАВНО РАБОТА И УВЕДОМИ ПРЕКИЯ СИ РЪКОВОДИТЕЛ И Р-Л ПМ
  • ЗАПИШИ УСТАНОВЕНИТЕ НЕИЗПРАВНОСТИ В СМЕННИЯ ДНЕВНИК
  • СЛЕДИ ЗА ПРАВИЛНОТО ОКАЧВАНЕ НА ТОВАРИТЕ И ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА ПОДХОДЯЩИ ЗАХВАТНИ СЪОРЪЖЕНИЯ
  • НЕ ИЗПЪЛНЯВАЙ РАБОТА, АКО СЕ ИЗПОЛЗВАТ НЕИЗПРАВНИ ИЛИ НЕПОДХОДЯЩИ ЗАХВАТНИ ПРИСПОСОБЛЕНИЯ И ОБОРУДВАНЕ ОТ СТРАНА НА ПРИКАЧВАЧИТЕ!
  • НЕ ИЗПЪЛНЯВАЙ РАБОТАТА, АКО СЕ СЪМНЯВАШ В ЯСНОТАТА НА ПОДАДЕНАТА КОМАНДА!
  • НЕЗАБАВНО ПРЕУСТАНОВИ РАБОТАТА, АКО НА ПЪТЯ НА ТОВАРА ИЛИ ПОД НЕГО ИМА ОПАСНОСТ ДА ПОПАДНАТ ХОРА
  • ИЗИСКАЙ СИГНАЛЧИК, АКО НЯМАШ ВИДИМОСТ ЗА ДВИЖЕНИЕТО НА КРАНА И НА ТОВАРА!
  • НЕ НАПУСКАЙ КРАНА, АКО ИМА ОКАЧЕН ТОВАР, СКАУША ИЛИ КОШ С ХОРА!
  • ПРИ ВСЯКО ПОВДИГАНЕ НА ТОВАР – ПОВДИГНИ ДО 200 ММ И ИЗЧАКАЙ ….. ПРЕДИ ДА ПРОДЪЛЖИШ

 • ПРИКАЧВАЧ:
  • ПОДАВАЙ КЪМ КРАНОВИЦИТЕ ЯСНИ СИГНАЛИ, СЪГЛАСНО НАРЕДБА Но РД-07/8 от 20.12.2008, Приложение Но 7
  • АКО НЯМА ДОБРА ВИДИМОСТ С КРАНОВИКА СЪГЛАСУВАЙ НАЧИНА НА КОМУНИКАЦИЯ
  • ИЗПОЛЗВАЙ САМО ИЗПРАВНИ ТОВАР-ЗАХВАТНИН ПРИСПОСОБЛЕНИЯ И ОБОРУДВАНЕ
  • УВЕРИ СЕ, ЧЕ ТОВАРА Е ОКАЧЕН ПРАВИЛНО И В СТАБИЛНО ПОЛОЖЕНИЕ СЛЕД ПОВДИГАНЕТО МУ
  • НАПРАВЛЯВАЙ ТОВАРА С ВЪЖЕ, АКО Е ЕДРОГАБАРИТЕН
  • УВЕРИ СЕ, ЧЕ ПО ПЪТЯ НА ТОВАРА И ПОД НЕГО НЕ ПРИСЪСТВАТ ХОРА.

СЛЕД РАБОТА:

 • КРАНОВИК:
  • ИЗКЛЮЧИ ЕЛ.ЗАХРАНВАНЕТО НА КРАНА ОТ РАЗПРЕДЕЛИТЕЛНОТО ТАБЛО И ЗАКОТВИ” КРАНА
 • ПРИКАЧВАЧ:
  • ОТКАЧИ ТОВАРА ОТ КРАНА, КОЙТО ИЗПОЛЗВАШ
  • УВЕДОМИ КРАНОВИКА ЗА ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ПОВДИГАТЕЛНИТЕ ОПЕРАЦИИ
  • ПОЧИСТИ РАБОТНОТО СИ МЯСТО И ПРИБЕРИ НА МЯСТОТО ОПРЕДЕЛЕНО ЗА СЪХРАНЕНИЕ ИЗПОЛЗВАНИТЕ ТОВАРО-ЗАХВАТНИТЕ СРЕДСТВА И ОБОРУДВАНЕ

*Забележка: Настоящото ръководство за действие е създадено с цел да подпомогне действията на отговорниците за предотвратяване и ликвидиране на последствията от аварии, произшествия и злополуки и не отменя правата и задълженията на отговорните лица, съгласно вътрешнозаводските правилници, процедури, инструкции и заповеди и действащата нормативна уредба!