У В Е Д О М Л Е Н И Е за инвестиционно предложение

Уведомяваме Ви, че собственикът на ПИ с идентификатор 27125.504.158, област Варна, община Белослав, с. Езерово  има следното инвестиционно предложение: Изграждане на навес и монтаж на камери за бластиране и боядисване на малки детайли.

Характеристика на инвестиционното предложение:

1. Резюме на предложението

Собственикът на ПИ с идентификатор 27125.504.158, област Варна, община Белослав, с. Езерово, представляващ УПИ – 158 с площ 19364 кв.м., отреден за кораборемонт и корабостроене, възнамерява в близост до съществуващото „Производствено хале за обработка на метали“ да изгради навес и монтира камера за боядисване и камера за бластиране на малки детайли.

Инвеститорите притежават имота за реализиране на инвестиционното предложение въз основа на Нотариален акт. (Приложение).

В имота има изградени водопровод, електропровод, газопровод и техническа инфраструктура.

При реализацията на ИП няма да се реализират инфраструктурни дейности които са включени в Приложение № 1 или № 2 от ЗООС.

(посочва се характерът на инвестиционното предложение, в т.ч. дали е за ново инвестиционно предложение, и/или за разширение или изменение на производствената дейност съгласно приложение № 1 или приложение № 2 към Закона за опазване на околната среда (ЗООС)

2. Описание на основните процеси, капацитет, обща използвана площ; необходимост от други свързани с основния предмет спомагателни или поддържащи дейности, в т.ч. ползване на съществуваща или необходимост от изграждане на нова техническа инфраструктура (пътища/улици, газопровод, електропроводи и др.); предвидени изкопни работи, предполагаема дълбочина на изкопите, ползване на взрив:

Камерите за бластиране и боядисване представляват оборудвани контейнери с размери 6 на 10 м, които ще се монтират на фундаментни плочи и ще бъдат покрити с навес.

 

Камера за бластиране, състояща се от следните технологични възли:

СИСТЕМА ЗА РЕЦИКЛИРАНЕ НА АБРАЗИВА, състояща се от:

ü  Кофичен елеватор с капацитет 16 тона/ час;

ü  Силоз с обем 700 литра и въздушен сепаратор за дробинките;

ü  Полиестерен филтър-патрон за рециклиращата система с дебит 1500 куб.м./час;

ü  Скрейпърна система за събиране на дробинките;

ü  Капацитет 20 тона на час;

Фиг.1 Общ изглед на бластиращата камера

АСПИРАЦИОННА СИСТЕМА, състояща се от:

ü  Въздуховоди и смукателни решетки, Един брой Патронен Филтър, с вентилатор с капацитет Qmax. = 21600 м3/ час, 21 филтър-патрона с обща площ 252 м2, с импулсно почистване.

        Осветлението в камерата ще е LED осветление IP-65 12бр Х 100W.

         Защитната облицовка на камерата ще е от винил.

         В камерата ще има две работни места. Всяко работно място ще бъде окомплектовано с:

·                Бластиращ съд 280 литра

·                Шланг за бластиране 20m

·                Дюза с размер 9.5mm

·                Филтър дихателен за оператора

·                Шланг дихателен 20m

·                Защитен шлем

·                Защитен костюм за оператора

·                Куплунги и дюзодържач

        В окомплектовката на камерата е включен и хладилен изсушител за сгъстен въздух, зависещ от хладилен агент R134a – 4,5 kg .

       Изсушителят е фабрично оборудван с филтри за сгъстен въздух, със следните показатели:

·         Филтър на входа с пречистваща способност до 1 микрон и редуциране на остатъчното

масло до 0,5 mg/m³;

·         Филтър на изхода с пречистваща способност до 0,01 микрон и редуциране на остатъчното

масло до 0,01 mg/m³.

БОЯДЖИЙСКА КАМЕРА

Обемът на камерата е 192.5 м3 и е оборудвана с филтърна стена с ефективна площ от 15 м2, осигуряваща 130 кратен обмен на въздуха в режим боядисване.

                                          Фиг.2 – Изглед на работната площ на камерата за боядисване

ВЕНТИЛАЦИОННАТА СИСТЕМА на камерата е с инсталирани 3 броя центрофугални вентилатори: Два взривозащитени вентилатора с общ дебит 25000 м3/час – 2 х 12500 м3/час и нагнетателни центробежни вентилатори с общ дебит 26000 м3/час.

ОТОПЛИТЕЛНА СИСТЕМА – източник на топлинна енергия – газ индиректен топлообменник с горелка 244 000 ккал .

ПОДГРЯВАЩ И ВЕНТИЛАЦИОНЕН МОДУЛ , състоящ се от: -конструкция от галванизирани стоманени профили; -панели с двойна обвивка и пълнеж от стъклена вата с плътност100 kg/mc и – терморегулатор с термодвойка РТ100.

ФИЛТРИРАЩА СТЕНА (засмукваща – на изход) с обща площ 15 м2 и размер на всеки филтър 5х1 м. Филтриращият материал ще е “OPEN WAVE – exhaust overspray filters” –картонен филтър, плюс втори допълнителен филтър от стъклени фибри с променлива плътност, дебелина 20 мм , монтиран в стоманена рамка, поставен във водачи от поцинкована ламарина в предната стена на камерата. На тавана на камерата ще бъде монтиран Нагнетателен филтър с размери 5 х 3 м, материал – полиестер.

ТАБЛО ЗА УПРАВЛЕНИЕ със степен на зашита IP65, изработен от стоманена ламарина с епоксидно покритие.

В таблото ще бъде монтирано и свързано следното оборудване:

·         Главен прекъсвач с ключалка;

·         Защити на всички мотори и електрически вериги;

·         Трансформатор за управление на контакторите;

·         Контактори;

·         Двойка бутони за управление на осветлението;

·         Двойка бутони старт-стоп за електромоторите за вентилацията;

·         Брояч за работните часове в таблото;

·         Авариен „стоп“-бутон.

Нова техническа инфраструктура няма да се изгражда.

Реализацията на ИП не е свързана с взривни работи.

Изкопни дейности ще се извършват на площ от 60 кв.м., под камерата за бластиране. Очакваната дълбочина на изкопа е около 3 м. Съгласно избраното проектно решение, бункера за съхраняването на стоманените дробинки за бластиране е под камерата.

3. Връзка с други съществуващи и одобрени с устройствен или друг план дейности в обхвата на въздействие на обекта на инвестиционното предложение, необходимост от издаване на съгласувателни/разрешителни документи по реда на специален закон; орган по одобряване/разрешаване на инвестиционното предложение по реда на специален закон:

ИП е във връзка с дейността на дружеството, виза за проектиране от 18.05.2021 г. на гл. арх. На община Белослав и одобрен ПУП-ПЗ за имота. За изграждането на навеса и монтажа на камерите е необходимо разрешение по реда на ЗУТ.

 

4. Местоположение:

(населено място, община, квартал, поземлен имот, като за линейни обекти се посочват засегнатите общини/райони/кметства, географски координати или правоъгълни проекционни UTM координати в 35 зона в БГС2005, собственост, близост до или засягане на елементи на Националната екологична мрежа (НЕМ), обекти, подлежащи на здравна защита, и територии за опазване на обектите на културното наследство, очаквано трансгранично въздействие, схема на нова или промяна на съществуваща пътна инфраструктура)

Площадката на която ще се реализира ИП, представлява ПИ с идентификатор 27125.504.158 по КККР на с. Езерово, с обща площ от 19364 кв.м. – урбанизирана територия  с НТП за производствен, складов обект.

Фиг. 3. Местоположение на ИП

Имота в който ще се реализира ИП, попада в границите защитена зона (33) от Европейската екологична мрежа „НАТУРА 2000“ – BG0000191 „Варненско – Белославско езеро”, определена за опазване на дивите птици, съгласно чл. 6, ал. 1, т. 3 и 4 от ЗБР и обявена със Заповед №РД-128/10.02.2012 г. на министъра на околната среда и водите (обн., ДВ, бр. 22/2012 г.). При извършената проверка за допустимост по реда на чл. 12 във връзка с чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС се констатира, че реализацията на плана не противоречи на режима на защитена зона за опазване на дивите птици 33 BG0000191 „Варненско – Белославско езеро”, определен със заповедта за обявяването й.

 

5. Природни ресурси, предвидени за използване по време на строителството и експлоатацията:

(включително предвидено водовземане за питейни, промишлени и други нужди – чрез обществено водоснабдяване (ВиК или друга мрежа) и/или от повърхностни води, и/или подземни води, необходими количества, съществуващи съоръжения или необходимост от изграждане на нови)

По време на строителните дейности ще се използват традиционни строителни материали (цимент, пясък, чакъл, железен прокат) и ресурси (електроенергия, петролни горива и вода). Строителството на фундаментите и конструкцията (тип навес) няма да наруши сериозно баланса на природните ресурси. Необходимото количество бетонова смес ще бъде доставено в готов вид и положено на място. Конструкцията на навеса също ще бъде предварително изработена, а на място ще се извърши само монтиране.

Единствения пророден ресурс, който ще се използва при експлоатацията е проден газ за технологични нужди.

ИП не е свързано с използване на водни ресурси.

6. Очаквани вещества, които ще бъдат емитирани от дейността, в т.ч. приоритетни и/или опасни, при които се осъществява или е възможен контакт с води:

От дейността на обекта не се очаква да бъдат емитирани  приоритетни и/или опасни вещества, които да осъществяват контакт с водите.

 

7. Очаквани общи емисии на вредни вещества във въздуха по замърсители:

        По време на строителството, не се очакват значителни въздействия върху компонента въздух. Кратковременно повишаване на съдържанието на прах се очаква поради транспортния трафик, свързан с доставяне на строителните материали и извършване на необходимите изкопни работи. Реализирането на инвестиционното намерение не е свързано с емитиране на вредни газови емисии, а само с известно кратковременно повишаване на съдържанието на фини прахови частици в атмосферния въздух.

        Въздействието ще е локално с временен характер, до края на строителството. Като мерки за ограничаване въздействието следва да се спазват стриктно работните графици на транспортните машини и строителната техника и при необходимост да се извършва оросяване на строителния обект.

        Източниците на емисии в атмосферния въздух по време на експлоатация ще са:

·         Два нови организирани източника от бояджийската камера – изходящия въздух от камерата от които ще се емитират емисии на органичен въгрерод;

·         Един източник от отоплителната система на бояджийската камера, работеща с гориво природен газ – 0,280 кW.

·         Два съществуващи източника на емисии на общ органичен въглород на действащата нулева линия – уловител на пръски боя и сушилна камера.

Вредните вещества в отпадъчните газове, изпускани в атмосферния въздух ще отговарят на нормите за допустими емисии (НДЕ) на вредни вещества по Наредба № 7 от  21.10.2003 г. за норми за допустими емисии на летливи органични съединения, изпускани в околната среда, главно в атмосферния въздух в резултат на употребата на разтворители в определени инсталации (Загл. изм. – ДВ, бр. 40 от 2010 г., в сила от 28.05.2010 г.) – контролираните параметри, общ органичен въглерод, са както следва:

•  50 mg/m3 – при процеса на сушене;

•  75 mg/m3 – при процеса на нанасяне на покритията.

 

 

 

 

Моделиране на разпространението на замърсители в атмосферата от

дейността на бояджийската камера

 

Математическото моделиране и компютърно симулиране на разпространението на замърсители в атмосферния въздух, емитирани от площадката на дружеството е извършено със симулационен пакет PLUME. Изследваната област от въздушния басейн е с параметри 4000 х 4000 м или 20 стъпки * 200 м.

Моделира се с тип подложна повърхност „извънградски район”, тъй като площадката на дружеството е разположена извън регулационните граници на с. Езерово.

Цел на настоящото изследване е да бъде оценено замърсяването на въздуха в района след въвеждане в експлоатация на новата нулева линия.

За оценка на средногодишното замърсяване са използвани данни за скоростта на вятъра [m/s] и съответната им честота [%] по осемте стандартни посоки на вятъра от станцията на Летище Варна.

Посока

N

NE

E

SE

S

SW

W

NW

Скорост (m/s)

21,49

10,57

15,71

11,80

2,60

1,68

10,41

9,61

Честота (%)

19.01

9.34

14.5

15.9

7.8

3.95

16.8

12.7

Входни данни за математическото моделиране.

Параметри на ИУ и съответните максимални емисии на замърсителите

ИУ

X(E)

Y(N)

h

d

T

D

Емисия [g/s]

[m]

[m]

[m]

[m]

[0C]

[Nm3/s]

ТОС

1 (изходящ в-х боядж.к-ра)

2030

2023

12

0,5

80

3,47

0,17/0,26*

2 (изходящ в-х боядж.к-ра)

2031

2024

12

0,5

80

3,47

0,17/0,26*

3 (уловител пръски боя)

1970

1980

12

0,6

30

1,88

0,14

4 (сушилна камера)

2000

1990

12

0,2

222

0,1

0,005

Забележка: ИУ №№ 1 и 2 са съществуващи на сега действащата нулена линия;

                       ИУ №№ 3 и 4 са на новата нулева линия.

                       * сушене/нанасяне

Минималната височина на изпускащото устройство определена с програмен продукт PLUME – модел “ Определяне на ефективната височина на изпускащото устройство” е 5 м., но предвид изискването на чл.4 от Наредба № 1 от 27.06.2005 г. за норми за допустими емисии на вредни вещества (замърсители), изпускани в атмосферата от обекти и дейности с неподвижни източници на емисии, се приема минимална височина на изпускащото устройство – 12 м. Изчисленията на модела за минимална височина на изпускащото устройство са извършени по най-високата емисия за азотни оксиди и са представени на Фиг.4.

Фиг.4. Минимална височина на ИУ

 

Критични стойности на разсейването са определени с програмен продукт PLUME – модел “Максимално предходно замърсяване от съществуващи ИУ ” са извършени при възможно най-тежкия случай на работа – едновременна експлоатация на двете инсталации за нанасяне на покрития върху метал при максимално допустими емисии.

Фиг. 5. Максимално предходно замърсяване – общ органичен въглерод

Сравнение на резултатите от моделирането със съответните норми

Замърсител вид

Концентрации (mg/m3)

Съответствие,

% от нормите

МЕПК,

mg/m3

Максимално еднократни или средночасови норми

ТОС

0,06726

*

*няма определена норма

За замърсител ТОС няма нормативно установена норма за опазване на човешкото здраве.

 

Средногодишна концентрация на замърсители в приземния слой.

Чрез програмния продукт може да се направи оценка за средномесечното или средногодишното замърсяване. За тази цел при зададени параметри на изпускащите устройства, както и на съответните емисии, се редува целия набор от метеорологични параметри (посока, скорост и честота на вятъра), като се определят тези, при които се получава най-висока стойност на изчислената приземна концентрация.

Съгласно нормативната уредба няма определени средномесечни ПДК. Поради тази причина този клон на програмата се използва най-често за определяне на средногодишните концентрации на замърсителите в приземния атмосферен слой.

В таблицата по-долу са показани обобщените резултати от моделирането – прогнозни максимални приземни концентрации на замърсителите (Сm) и отстояние от източника до тях (Хm). На Фигури 6 и 7 са показани изолиниите на прогнозните годишни приземни концентрации на отделните замърсители за тази опция в двата етапа на нанасяне и сушене на покритията.

 

Резултати от пресмятане на разсейването на общ органичен въглерод по данни за максимални дебити и максимално допустими норми

 

Източник

Замърсител

НДЕ по Наредба №7/2003г.

(mg/m3)

ПОКАЗАТЕЛ

ПДК

Cmax (mg/m3)

X max (m)

Сушене

ТОС

50

0,0026

410,12

Нанасяне

75

0,0036

400,12

 

Фиг. 6. Изолинии на прогнозните приземни на общ органичен въглерод

при сушене на нанесеното покритие

Фиг. 7. Изолинии на прогнозните приземни на общ органичен въглерод

при нанасяне на покритие

Изчислената максимална концентрацията на общ органичен въглерод в приземния слой на атмосферата при роза на вятъра, e с максимална стойност 0,0036 mg/m3, като се наблюдава на разстояние 400,12 метра от последния източник.

За замърсителя няма нормативно установена средногодишна норма за опазване на човешкото здраве.

Обобщени изводи

На базата на резултатите от направения модел за разпространение на емисиите на замърсителите, емитирани от “МТГ Делфин” АД в приземния атмосферен слой от обекта, могат да се направят следните изводи:

ü  Общ органичен въглерод (ТОС)

Няма определени норми за опазване на човешкото здраве за замърсителя.

Получените резултати за критичните стойности на замърсяването показват максимална концентрация на замърсителя от 0,06726 mg/m3 на разстояние 290 м в посока 225° където са разположени земеделски земи.

На територията на инвестиционното предложение и около нея липсват източници и условия за създаване на трайна зона на замърсен атмосферен въздух.

Като линейни източници на замърсяването на въздуха в района се явяват участъците от републиканската и общинската пътна мрежа и ж.п. транспортът.

Въз основа на тези изводи може да се приеме, че при експлоатацията на обекта, въздействието ще бъде допустимо от гледна точка на човешкото здраве и опазване на околната среда.

Окончателната оценка въз основа на извършената прогноза е, че въздушната среда в разглеждания район може да поеме натоварването, като въздействието върху приземния въздушен слой ще бъде допустимо, с малък териториален обхват, дългосрочно, с минимален кумулативен ефект.

При въвеждане в експлоатацията на хладилния изсушител за сгъстен въздух, същият ще се етикетира съгласно изискванията на чл. 12 на Регламент 517/2014, ще се изготви досие на системата, ще се извършват проверки за херметичност и ще се поддържа от техник притежаващ сертификат от Българска браншова камара – машиностроене.

    

8. Отпадъци, които се очаква да се генерират, и предвиждания за тяхното третиране:

При строителство:   Отпадъците по време на строителството ще са малко поради това, че е задължително максималното оползотворяване на всички материали.

Съгласно изискванията на Закона за управление на отпадъците и Наредбата за управление на строителните отпадъци и за влагане на рециклирани строителни материали, то в едно с изготвяне на техническия проект ще бъде изготвен и съгласуван с отговорните инстанции План за управление на строителните отпадъци, съгласно, който необходимото количество строителни отпадъци ще бъде предвидено за рециклиране. Това ще стане чрез сключването на договор с фирми, притежаващи необходимите разрешителни по ЗУО или Комплексно разрешително.

По време на строителството ще се образуват отпадъци с код:

•   17 05 04 – почва и камъни, различни от упоменатите в 17 05 03 – от изкопни дейности;

•   17 02 01 – дървесина – от кофражи;

•   17 04 05 – чугун и стомана – от армировъчните работи;

•   20 03 01 – смесени битови отпадъци – от работещите на обекта;

Цитираните отпадъци ще се образуват от дейностите по подготовка и изливане на фундаментните плочи. След това металната конструкция за навеса се доставя готова и само се прикрепя към бетоновата основа с анкерни болтове.

Генерираните по време на строителството отпадъци ще бъдат предадени на лиза притежаващи  документ по чл.35 от ЗУО или Комплексно разрешително.

При експлоатация: В следствие работата на бластиращата секция ще се образуват отпадъци с код             12 01 17 – Отпадъчни материали от струйно почистване на повърхности/бластиране, различни от упоменатите в 12 01 16, съгласно Наредба № 2 от 23.07.2014 г. за класификация на отпадъците, обн. ДВ бр. 66 от 08.08.2014 г. и за които ще се води отчетност. Същите ще се предават на депо за неопасни отпадъци собственост на дружеството и притежаващо Комплексно разрешително № 563-Н0/2018 г.

След реализацията на ИП на обекта няма да се генерират различни по вид отпадъци от тези за които дружеството има извършена клесификация към момента.

9. Отпадъчни води:

(очаквано количество и вид на формираните отпадъчни води по потоци (битови, промишлени и др.), сезонност, предвидени начини за третирането им (пречиствателна станция/съоръжение и др.), отвеждане и заустване в канализационна система/повърхностен воден обект/водоплътна изгребна яма и др.)

       Битово-фекалните отпадъчни води се заустват в канализационна система, която ги отвежда за пречистване към ПСОВ Белослав.

       Събирането и отвеждането на дъждовните води от разглежданата територия е повърхностно, съобразно реализирания проект за вертикална планировка.

       При експлоатацията на двете халета няма да се формират производствени отпадъчни води.

10. Опасни химични вещества, които се очаква да бъдат налични на площадката на предприятието/съоръжението:

(в случаите по чл. 99б ЗООС се представя информация за вида и количеството на опасните вещества, които ще са налични в предприятието/съоръжението съгласно приложение № 1 към Наредбата за предотвратяване на големи аварии и ограничаване на последствията от тях)

За реализацията и експлоатацията на ИП не е необходимо използването на нови опасни химични вещества и смеси, различни от досега използваните. Реализацията на ИП не води до увеличаване на количествата на съхраняваните на площадката ОХВ и С.

На територията на предприятието/съоръжението ще са налични опасни вещества, попадащи в приложение № 3 на ЗООС, които:

Поименно са изброени в част 2 на приложение № 3 на ЗООС:

Кислород – вписано в т. 25 (максимално налично количество 53 т), с пределни количества за нисък и висок рисков потенциал съответно 200 t и 2000 t.

Пропан-бутан – вписано в т. 18 (максимално налично количество 0,2 т), с пределни количества за нисък и висок рисков потенциал съответно 50 t и 200 t.

Количеството на веществата, което може да е налично на територията на предприятието/съоръжението са много под пределните за нисък и висок рисков потенциал, предвид което предприятието/съоръжението не се класифицира с нисък или висок рисков потенциал по поименно изброени вещества от част 2 на приложение № 3 на ЗООС.

Попадат в част 1 на приложение № 3 на ЗООС, раздел „H“ – опасности за здравето:

бои (0,82 t), класифицирани в клас на специфична токсичност за определени органи, Категория 1, предвид което попадат в Севезо категория Н3.

  20 01 21* – Флуоресцентни тръби и други отпадъци, съдържащи живак (0,200 t) – класифицирано в клас на опасност остра токсичност, категория 2, предвид което попада в Севезо категория Н2.

 

Попадат в част 1 на приложение № 3 на ЗООС, раздел „Р“ – физични опасности:

Пропан-бутан, класифициран в клас на опасност запалими газове, категория 1, предвид което попада в Севезо категория P2.

Кислород, класифициран в клас на опасност оксидиращи газове, категория 1, предвид което попада в Севезо категория P4.

бои (5,71 t), класифицирани в клас на опасност запалими течности, Категория 2 или 3, предвид което попадат в Севезо категория Р5в.

разредители  (0,02 t), класифицирани в клас на опасност запалими течности, Категория 2 или 3, предвид което попадат в Севезо категория Р5в.

 

Попадат в част 1 на приложение № 3 на ЗООС, раздел „Е“ – опасности за околната среда:

бои (0,79 t), класифицирани в клас на опасност Хронична опасност за водна среда, категория 1, предвид което попадат в Севезо категория Е1.

бои (3,02 t), класифицирани в клас на опасност Хронична опасност за водна среда, категория 2, предвид което попадат в Севезо категория Е2.

20 01 21* – Флуоресцентни тръби и други отпадъци, съдържащи живак (0,200 t) са класифицирани в клас на опасност Хронична опасност за водна среда, категория 2, предвид което попадат в Севезо категория Е2.

15 01 10* – опаковки, съдържащи остатъци от опасни вещества или замърсени с опасни вещества (0,100 t) са класифицирани в клас на опасност Хронична опасност за водна среда, категория 1, предвид което попадат в Севезо категория Е1.

16 06 01* – Оловни акумулаторни батерии (0,075 t) са класифицирани в клас на опасност Хронична опасност за водна среда, категория 1, предвид което попадат в Севезо категория Е1.

16 07 08* – отпадъци, съдържащи масла и нефтопродукти (5,64 t) са класифицирани в клас на опасност Хронична опасност за водна среда, категория 2, предвид което попадат в Севезо категория Е2.

Определянето на рисковия потенциал на предприятието е извършено съгласно указанията в приложение  № 3 към чл. 103, ал. 1 на ЗООС, в съответствие със забележка 4, като е използвано правилото за сумиране:

    

q1/QL1+ q2/QL2+ q3/QL3+ q4/QL4+ q5/QL5+… ,

където:

qx – количеството опасно вещество х, попадащо в част 1

QLХ –  съответното прагово количество за опасно вещество от част 1,  колона 2.

Оценка на опасностите за здравето: Раздел „Н” Опасности за здравето

№ по ред

Наименование

Максимално налично количество, тонове

Прагови количества по приложение 3 от ЗООС, тонове

Нисък рисков потенциал

Висок рисков потенциал

q

Q

q/Q

Q

q/Q

1

бои

0,82

50

0,0164

200

0,0041

2

20 01 21*

0,2

50

0,004

200

0,001

∑ съгласно забележка 4 от приложение 3 на ЗООС

 

0,0204

 

0,0051

Полученото число е по-малко от 1, т.е предприятието не се класифицира като предприятие с рисков потенциал по опасностите за здравето.

         Оценка по опасности за околната среда: Раздел „Е” Опасности за околната среда

№ по ред

Наименование

Максимално налично количество, тонове

Прагови количества по приложение 3 от ЗООС, тонове

Нисък рисков потенциал

Висок рисков потенциал

q

Q

q/Q

Q

q/Q

1

бои

0,79

100

0,0079

200

0,00395

2

бои

3,02

200

0,0151

500

0,00604

3

20 01 21*

0,2

200

0,001

500

0,0004

4

15 01 10*

0,1

100

0,001

200

0,0005

5

16 06 01*

0,075

100

0,00075

200

0,000375

6

16 07 08*

5,64

200

0,0282

500

0,01128

∑ съгласно забележка 4 от приложение 3 на ЗООС

 

0,05395

 

0,022545

Полученото число е по-малко от 1, т.е предприятието не се класифицира като предприятие с рисков потенциал по опасности за околната среда.

          Оценка по физичните опасности: Раздел „Р“ – физични опасности

№ по ред

Наименование

Максимално налично количество, тонове

Прагови количества по приложение 3 от ЗООС, тонове

Нисък рисков потенциал

Висок рисков потенциал

q

Q

q/Q

Q

q/Q

1

Пропан-бутан

0,2

50

0,004

200

0,001

2

Кислород

53

200

0,265

2000

0,0265

3

бои

5,71

5000

0,001142

50000

0,0001142

4

разредители

0,02

5000

0,000004

50000

0,0000004

∑ съгласно забележка 4 от приложение 3 на ЗООС

 

0,270146

 

0,0276146

Полученото число е по-малко от 1, т.е предприятието не се класифицира като предприятие с рисков потенциал по физичните опасности.